Naše další projekty
Menu CAPNE

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou určeny pro partnery České asociace pro nemovitosti, z.s., tj. podkytovatele služeb na portále UzitecneKontakty.cz. 

 

Všeobecné obchodní podmínky

portálu UzitecneKontakty.cz (www.UzitecneKontakty.cz), platné a účinné od 1.11. 20161. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen jako „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti a definují tak vztah mezi Provozovatelem portálu, Českou asociací pro nemovitosti, z.s., na straně jedné a jednotlivými Inzerenty na straně druhé.

 

2. Definice základních pojmů

2.1 Používají-li tyto Všeobecné obchodní podmínky níže uvedené pojmy, mají tyto následující obsah:

Provozovatel portálu – Česká asociace pro nemovitosti, z.s., se sídlem Rokycanova 2730, 530 02 Pardubice, IČ: 04463609, DIČ: neplátce DPH, číslo bankovního účtu: 152887501/2010, FIO banka, a.s., spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou L 10341

Portál – webová stránka www.UzitecneKontakty.cz

Inzerce – placené zveřejnění (zápis) prezentace Inzerenta a jím poskytovaných služeb, včetně kontaktů na Inzerenta na Portálu

Inzerent – podnikatel právnická osoba nebo podnikatel fyzická osoba, podnikající na území České republiky, která si objedná Inzerci prostřednictvím vyplnění registračního formuláře přístupného na Portálu

 

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je závazek Provozovatele portálu poskytnout Inzerentovi službu spočívající ve zveřejnění prezentace Inzerenta a jím poskytovaných služeb, včetně kontaktních údajů na Inzerenta na Portálu (internetových stránkách www.UzitecneKontakty.cz). Provozovatel portálu dále aktivně propaguje Portál u široké veřejnosti za účelem nabídky služeb jednotlivých Inzerentů potencionálním zájemcům, jakož i zprostředkovává kontakt mezi potencionálním zájemcem a konkrétním Inzerentem, a to prostřednictvím poptávkového formuláře přístupného na stránkách Portálu. Inzerent se za takto poskytované služby zavazuje uhradit Provozovateli portálu smluvenou cenu.

 

4. Uzavření smlouvy

4.1 K uzavření smlouvy dochází na základě nabídky služby uskutečněné prostřednictvím vyplnění registračního formuláře přístupného na Portálu. Provozovatel portálu, zpravidla po předchozím jednání s budoucím Inzerentem, vyplní příslušný registrační formulář a tento zašle spolu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, s informací o výši ceny za poskytovanou Inzerci a platebními podmínkami na e-mailovou adresu budoucího Inzerenta. Inzerent následně e-mailovou zprávou potvrdí správnost údajů uvedených v registračním formuláři, případně provede jejich korekturu. Zaslání předmětné e-mailové zprávy se považuje za akceptaci nabídky k uzavření smlouvy, včetně bezpodmínečné a výslovné akceptace ceny za poskytnutí Inzerce a těchto VOP ze strany Inzerenta. Akceptací VOP ze strany Inzerenta se tyto stávají nedílnou součástí smlouvy mezi Provozovatelem portálu a Inzerentem.

4.2  Služby dle smlouvy je Provozovatel portálu povinen začít poskytovat až po obdržení smluvené ceny, tj. po připsání příslušné částky na uvedený bankovní účet Provozovatele portálu. Po obdržení platby za Inzerci zašle Provozovatel portálu Inzerentovi na jeho e-mailovou adresu příslušnou fakturu a informaci o zahájení Inzerce.

 

5. Trvání smlouvy

5.1 Smlouva mezi Provozovatelem portálu a Inzerentem je uzavřena na dobu 1 roku od zahájení inzerce.

5.2 Smlouva mezi Provozovatelem portálu a Inzerentem automaticky zaniká uplynutím 1 roku od zahájení Inzerce. Inzerci lze prodloužit na další období uzavřením nové smlouvy postupem dle čl. 4. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.3 Inzerent se po dobu trvání smlouvy zavazuje jednat vždy v souladu s dobrými mravy a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, neporušovat zájmy třetích osob nebo Provozovatele portálu a dále se zavazuje, že po dobu trvání smlouvy nebude vůči němu zahájeno trestní stíhání, exekuční či insolvenční řízení. Provozovatel portálu je v případě porušení této povinnosti ze strany Inzerenta oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit s tím, že Inzerent v takovém případě nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za poskytnutí Inzerce. Pro vyloučení veškerých pochybností tímto Inzerent akceptací těchto Všeobecných smluvních podmínek výslovně prohlašuje, že se v případě odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele portálu dle tohoto odstavce VOP vzdává svého nároku na vrácení uhrazené ceny za poskytnutí Inzerce nebo její části.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy je Provozovatel portálu oprávněn neprodleně ukončit Inzerci Inzerenta na Portálu.  

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Provozovatel portálu je registrován ve Veřejném registru zpracování osobních údajů jako správce osobních údajů.

6.2 Inzerent akceptací těchto VOP uděluje Provozovateli portálu, v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v registračním formuláři, zejména názvu firmy, případně názvu nebo jména a příjmení, adresy sídla nebo provozovny, IČ, kontaktních údajů, včetně telefonních čísel a e-mailových adres, a to za účelem plnění smlouvy, tj. zejména za účelem poskytnutí Inzerce a zveřejnění příslušných údajů na Portálu. Inzerent má právo přístupu ke svým osobním údajům. Inzerent může kdykoliv zpracovávané osobní údaje změnit, a to prostřednictvím žádosti o změnu zaslanou na e-mailovou adresu sekretariat@capne.cz.

6.3 Inzerent akceptací těchto VOP poskytuje Provozovateli portálu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů i pro dobu po ukončení smlouvy, a to k interním účelům Provozovatele portálu. Inzerent může v takovém případě kdykoliv požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů.

6.4 V případě, že bude souhlas se zpracováním osobních údajů Inzerentem odvolán v době trvání smlouvy, je Provozovatel portálu oprávněn v takovém případě jednostranně odstoupit od smlouvy s  tím, že Inzerent v takovém případě nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za poskytnutí Inzerce. Pro vyloučení veškerých pochybností tímto Inzerent akceptací těchto Všeobecných smluvních podmínek výslovně prohlašuje, že se v případě odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele portálu dle tohoto odstavce VOP vzdává svého nároku na vrácení uhrazené ceny za poskytnutí Inzerce nebo její části.  

6.5 Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., pak Inzerent akceptací těchto VOP souhlasí s tím, aby Provozovatel portálu využil podrobností elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení týkajících se činnosti Provozovatele portálu, tak cizích. Inzerent má právo zrušit zasílání obchodních sdělení na e-mailu sekretariat@capne.cz nebo v rámci odpovědi na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Provozovatel portálu negarantuje nepřetržitou funkčnost a bezchybnost provozu a zabezpečení Portálu.

7.2 Provozovatel portálu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění Všeobecných obchodních podmínek zveřejní Provozovatel portálu s dostatečným časovým předstihem před jejich účinností na stránkách Portálu. Inzerent má právo odmítnout nové znění VOP a z tohoto důvodu vypovědět uzavřenou smlouvu s 3 měsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Provozovateli portálu. 

 

Všeobecné obchodní podmínky v plném znění ke stažení.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace